Podniková ekologie

Nabízíme environmentální služby v následujících oblastech:

 • zařazování odpadů podle Katalogu odpadů
 • vedení průběžné evidence odpadů
 • zpracování ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady
 • zajištění funkce odpadového hospodáře
 • zpracování identifikačních listů nebezpečných odpadů (ILNO)
 • zpracování provozních řádů zařízení k nakládání s odpady
 • ad.
 • zpracování havarijních a povodňových plánů
 • zpracování provozních řádů vodních děl
 • ohlašování nakládání s vodami (tzv. vodní bilance)
 • poplatková hlášení
 • zpracování žádosti k povolení k nakládání s vodami
 • ad.
 • kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší
 • zpracování provozních řádů
 • vedení průběžné evidence a zpracování ročního hlášení za ovzduší
 • zpracování povolení k provozu vyjmenovaných zdrojů
 • poplatková hlášení
 • ad.
 • zpracování protokolu o zařazení objektů z hlediska prevence závažných havárií
 • zpracování pravidel BOZ a ochrany ŽP při práci s vybranými nebezpečnými látkami
 • ad.
 • zpracování žádosti o integrované povolení nebo jeho změnu
 • zpracování monitorovacích zpráv
 • vedení evidence a zpracování hlášení do IRZ
 • zajištění registrace v ISPOP
 • zpracování a podávání hlášení prostřednictvím ISPOP

Zajišťujeme zpracování dokumentů předepsaných environmentální legislativou (provozní řády, havarijní plány ad.) a rovněž řídící dokumentace pro ochranu životního prostředí (např. směrnice pro nakládání s odpady).

Zpracováváme žádosti o povolení vydávané státní správou a samosprávou (např. povolení k provozu zdroje znečišťování ovzduší, integrované povolení ad.).

Vedeme provozní evidence a zpracováváme různé druhy hlášení v oblasti životního prostředí.

Potřebujete-li zjistit, které právní předpisy v oblasti ochrany životního prostředí jsou na vaši organizaci uplatnitelné a zda je naplňujete, nabízíme vám provedení legislativního auditu přímo ve vašich provozovnách.

Rovněž nabízíme provádění kontrolní činnosti v oblasti plnění environmentálních legislativních předpisů.

Reference

Skanska
České dráhy
Strabag
Prima Strakonice
MetroStav

Nenašli jste konkrétní typ školení, službu nebo řešení určitého problému? Neváhejte nás kontaktovat pomocí poptávkového formuláře a připravíme Vám nabídku dle Vašich požadavků… „VZÁJEMNÁ SPOLUPRÁCE NÁS POSUNUJE DOPŘEDU“

Kontakt

EQ Servis s.r.o.
společnost s ručením omezeným

Na Kopečku 500/3,
669 02 Znojmo

27666140
DIČ
CZ27666140
Číslo účtu:
2000347230/2010 (Fio banka)


ISO 9001 ISO 14001
LEGISLATIVA OHSAS 18001
KOORDINÁTOR BOZP EIA ŠKOLENÍ
PODNIKOVÁ EKOLOGIE QMS
AUDITY EMS BOZP
Mgr. Zdeňka Achrerová Hybšová
jednatelka, odborný poradce
00420 / 777 169 166
hybsova@eqservis.cz
Ing. Ondřej Lazárek
odborný poradce
00420 / 774 423 766
lazarek@eqservis.cz
Ing. Ivar Achrer
auditor a koordinátor BOZP
00420 / 776 046 469
achrer@eqservis.cz
Alena Šálková
asistentka